Kodeks Postępowania Perfecta

Kodeks Postępowania to zbiór przepisów definiujących zasady moralne, etyczne, zasady odpowiedzialności i właściwego postępowania dla nas wszystkich.

Celem Kodeksu Postępowania jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z wartościami, jakimi kierujemy się w Perfekcie.

Kodeks Postępowania jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji. Wzmacnia nas jako zespół. Buduje również nasz wizerunek jako firmy stabilnej i odpowiedzialnej.

Kodeks Postępowania obowiązuje nas wszystkich. Wierzymy, że opisane w nim zasady pomogą nam w codziennej pracy, a ich stosowanie będzie dla nas czymś naturalnym i oczywistym.

 

Nasze wartości

Zawsze pomysłowe rozwiązania

 • To, co nas wyróżnia, to innowacyjność rozwiązań. Pomysłowość to nasza siła. Ona daje nam przewagę.
 • Obiecujemy, że nasi Klienci zawsze będą otrzymywać przemyślane i dopracowane rozwiązania. Nie chodzimy na skróty.

Czyny, nie słowa

 • To, co robimy jest naszą największą wizytówką. Dlatego zwracamy uwagę na to, co robimy i jak robimy.
 • Nawet najlepsza kampania reklamowa nie jest tak skuteczna jak dobra opinia zadowolonego klienta. Jego dobro i satysfakcja są naszym nadrzędnym celem.

Jakość od początku

 • Dbamy o jakość na każdym etapie naszej pracy – od koncepcji po spedycję.
 • Zwracamy uwagę na każdy szczegół, bo wiemy, że wysoka jakość to składowa wielu małych rzeczy.

Razem do przodu

 • Jesteśmy zespołem, który łączy jeden cel – satysfakcja Klienta.
 • Cenimy sobie współpracę i wzajemne pomaganie sobie w wykonywaniu obowiązków.
 • Wiemy, że tylko działając wspólnie możemy się rozwijać i realizować zadania.

 

Nasze zasady:

Zgodność z prawem i przepisami

 • Zobowiązujemy się do zachowania pełnej zgodności ze wszystkimi krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami prawnymi.
 • Pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oczekujemy również od naszych partnerów biznesowych.
 • W przypadku niewystarczających przepisów lub możliwości ich dowolnej interpretacji konsultujemy się z najlepszymi specjalistami.

Jakość produktów

 • Zawsze dążymy do zapewnienia obiecanej jakości.
 • Zobowiązujemy się do nieustannego podnoszenia jakości i solidności naszych produktów oraz usług.

Uczciwa konkurencja 

 • Wspieramy uczciwą konkurencję i wolny rynek oraz dążymy do ich zachowania. Dlatego nie uczestniczymy w zmowach cenowych, rozmowach z konkurentami na temat udziałów w rynkach ani w innych podobnych działaniach.
 • Nie włączamy się w relacje biznesowe, które mogą prowadzić do konfliktu interesów.

Własność intelektualna i zasoby firmy

 • Cenimy tworzenie oraz ochronę wiedzy i własności intelektualnej.
 • Chronimy własność intelektualną firmy Perfecta i nie pozwalamy na nieuprawniony dostęp do niej.
 • Respektujemy prawo innych podmiotów do własności intelektualnej i nie próbujemy korzystać z niej w sposób nielegalny.
 • Zachęcamy pracowników do tworzenia i współtworzenia własności intelektualnej oraz wspieramy ich zaangażowanie i wysiłki w tej dziedzinie.
 • Chronimy informacje poufne, systemy i technologie, a także zasoby fizyczne firmy Perfecta przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem.
 • Odpowiedzialnie i profesjonalnie korzystamy z technologii komunikacji elektronicznej.

Odrzucenie korupcji i łapówkarstwa

 • Nie tolerujemy żadnych przejawów ani form korupcji i łapówkarstwa.
 • Zależy nam na prowadzeniu działalności zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi.
 • Nie prowadzimy interesów z doradcami, agentami, dostawcami ani innymi partnerami, którzy nie działają całkowicie zgodnie z prawem i przepisami antykorupcyjnymi.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

 • Oczekujemy od dostawców i kontrahentów wykazywania się wysokimi standardami etycznymi oraz przestrzegania naszych zasad zrównoważonego łańcucha dostaw.
 • Aktywnie monitorujemy stosowanie się dostawców do tych zasad.
 • Wraz z dostawcami dążymy do ograniczenia wpływu naszego łańcucha dostaw na środowisko.

Prawa człowieka

 • Wspieramy i respektujemy ochronę praw człowieka wyrażoną w Deklaracji Praw Człowieka ONZ, zobowiązujemy się do przestrzegania wytycznych ONZ dotyczących ochrony, okazywania szacunku i stosowania środków zaradczych, a także zasad przewodnich w zakresie biznesu i praw człowieka.
 • Jako pracodawca firma Perfecta wspiera podstawowe prawa pracownicze określone przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labor Organization — ILO): swobodę zrzeszania się, skuteczne uznawanie prawa do układów zbiorowych, zniesienie pracy przymusowej oraz równe traktowanie i równość szans.
 • Nie zatrudniamy pracowników nieletnich ani nie współpracujemy z kontrahentami i dostawcami, którzy korzystają z pracy dzieci.

Równe szanse i brak dyskryminacji

 • Promujemy równe szanse, różnorodność i integrację.
 • Wybieramy i zatrudniamy pracowników zgodnie z ich indywidualnymi kwalifikacjami oraz umiejętnościami niezbędnymi na stanowisku pracy.
 • Nasze zasady zarządzania zasobami ludzkimi odrzucają dyskryminację ze względu na płeć, wiek, rasę, religię lub przekonania, pochodzenie etniczne lub narodowość, stan cywilny lub związki partnerskie, orientację seksualną czy niepełnosprawność.
 • Cenimy różnorodność naszych pracowników pod względem pochodzenia, talentu, poziomu świadomości, wykształcenia i doświadczenia. Wierzmy, że to przyczynia się do naszych sukcesów oraz zrównoważonego rozwoju przez zwiększenie innowacyjności, elastyczności i możliwości komunikowania się z naszymi interesariuszami.

Środowisko pracy oparte na szacunku i wolne od mobbingu

 • Cenimy pracę zespołową jako ważny element sukcesu naszej organizacji.
 • Współpracując,odnosimy się do siebie z szacunkiem, uprzejmie i uczciwie.
 • Chronimy nasze prawo do pracy w środowisku wolnym od mobbingu.
 • Nie tolerujemy zachowania naszych pracowników lub osób związanych z naszą firmą, które nosi znamiona nękania, zastraszania, kłótni albo wpływa na wykonywanie obowiązków służbowych przez inną osobę, a także wywołuje atmosferę strachu, nieprzyzwoitości, agresji lub wrogości w środowisku pracy.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie w pracy

 • Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpiecznego, zdrowego i dobrze zarządzanego środowiska pracy, a także ciągłego ulepszania systemów BHP i eliminowania zagrożeń zgodnie z najlepszymi praktykami.
 • Wierzymy, że można zapobiegać wypadkom w miejscu pracy, obrażeniom i chorobom zawodowym, a także je eliminować. Naszym celem jest brak wypadków i uszkodzeń ciała niezależnie od stanowiska pracy.
 • Oczekujemy od naszych liderów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i współpracowników.

Zarządzanie środowiskowe

 • Zobowiązujemy się do zarządzania naszą działalnością ekologicznie i odpowiedzialnie.
 • Ciągle poprawiamy efektywność naszych działań kierując się najlepszymi praktykami i zmniejszamy wpływ na środowisko.
 • Pełnimy rolę odpowiedzialnych obywateli i zarządzających, stosując się do przepisów dotyczących ochrony środowiska. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców oraz kontrahentów.
 • Ustanawiamy zasady i zwyczaje przyjazne dla środowiska oraz przestrzegamy ich w trakcie projektowania, konstruowania i wytwarzania produktów.

Produkty i usługi nienaruszające równowagi ekologicznej

 • Zobowiązujemy się do zapewniania naszym klientom produktów, które są bezpieczne i niezawodne.
 • Dążymy do aktywnego rozpoznawania potrzeb naszych klientów, zwiększania wydajności produkcyjnej i bezpieczeństwa w pracy, rozszerzania bazy surowców, poprawy jakości i ekologiczności produktów końcowych, a także opracowywania nowatorskich rozwiązań.
 • Oferujemy klientom wsparcie przez cały cykl życia produktów, co zapewnia najwyższe długoterminowe efekty pod względem ekologii.
 • Informujemy naszych klientów i zachęcamy do korzystania z zakupionych od nas produktów w sposób odpowiedzialny za środowisko.
 • Zachęcamy wszystkich pracowników do innowacji oraz poszukiwania sposobów zmniejszenia wpływu naszych produktów na środowisko.

 

Niniejszy Kodeks postępowania obowiązuje wszystkich, wszędzie i każdego dnia.